Дзвоніть нам:

+38 (067) 477 3041Пн-Пт з 9 до 20

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

Головними завданнями дослідження документів фінансово-кредитних операцій є встановлення:

 • документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з руху грошових коштів на рахунках;
 • документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів;
 • відповідності чинному законодавству відображення фінансово-господарських операцій банків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності
 • документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідність даним обліку та звітності, чинному законодавству.

Орієнтовний перелік питань, які виносяться на дослідження документів фінансово-кредитних операцій:

 • Чи відповідає вимогам чинного законодавства документальне оформлення операцій (найменування банку) з надання кредитів, з повноти нарахування та сплати відсотків за користування кредитами (якому позичальнику)?
 • Якими бухгалтерськими документами підтверджується наявність майна у підприємства, яке надано останнім в заставу за кредитною угодою (n, дата)?
 • У якій сумі нанесені збитки банку в результаті необґрунтованої видачі, неповернення кредиту за угодою (n, дата)?
 • Чи підтверджується документально нецільове використання кредитних коштів за кредитним договором?
 • Чи відповідає перелік наданих документів підприємством банку для отримання кредитних коштів за кредитною угодою чинному Положенню про кредитування?
 • Який розмір грошових коштів, перерахованих банком на розрахунковий рахунок позичальника в рамках виконання умов кредитного договору?
 • Який розмір грошових коштів, перерахованих позичальником на адресу банку в рамках здійснення операцій по погашенню кредиту та нарахованих відсотків?

Коло питань, які вирішує економічна експертиза досить великий, і привести його вичерпний перелік неможливо.

Питання, які ставляться на вирішення експертизи, повинні бути розташовані в логічній послідовності викладені чітко і ясно, що виключало б їх різне тлумачення, відноситься до компетенції експерта і бути істотними для справи.

Судово-економічна експертиза призначається у випадках

 • Якщо результати (висновки) ревізії суперечать матеріалам справи і усунення цих протиріч потребує висновок експерта;
 • При протиріччях у висновках первинної і повторної документальних ревізій;
 • При протиріччях, що виникають з питання правильності визначення сум податків, обов’язкових платежів;
 • У разі застосування ревізором сумнівних методів визначення матеріального збитку;
 • У разі обґрунтованого клопотання звинуваченого про призначення експертизи.

Разом з постановою про призначення експертизи експертові слід надати документи бухгалтерського обліку, які містять відомості – вихідні дані для вирішення поставлених питань. Перелік матеріалів, що надаються експерту для дослідження, залежить від питань, які ставляться на вирішення експерту.

Орієнтовний перелік матеріалів, які повинні бути надані для дослідження

 • Оригінал акта ревізії (перевірки) з додатками;
 • Матеріали інвентаризації: 1) наказ про проведення інвентаризації та склад інвентаризаційної комісії; 2) інвентаризаційні описи і акти інвентаризації, якими зафіксовано недостачі коштів і матеріальних цінностей на початок і кінець інвентаризаційного періоду; 3) звіряльні відомості; 4) письмові пояснення матеріально-відповідальних осіб за результатами інвентаризації;
 • Пояснення посадових або матеріально відповідальних осіб підприємства, що перевіряється;
 • Оригінали первинних документів, що відображають господарські операції, щодо яких перед експертом поставлено питання;
 • Оригінали регістрів бухгалтерського обліку, відображають зведені дані про здійснення господарських операціях;
 • Договір;
 • Оборотні відомості;
 • Головна книга;
 • Фінансова звітність;
 • Трудові договори, договори про матеріальну відповідальність;
 • Протоколи допитів обвинувачених та свідків, необхідні для визначення обставин, за яких відбувалися певні операції або складалися ті чи інші документи;
 • Протоколи вилучення документів;
 • Висновки спеціалістів в інших галузях знань, на які має спиратися висновок експерта-бухгалтера (наприклад, висновок почеркознавчої експертизи);
 • Реєстраційні документи підприємства;
 • Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ;
 • Наказ про облікову політику;
 • Схема документообігу підприємства.

 

Вимоги до наданих документів

Документи повинні бути:

 • Систематизовано за періодами або епізодами;
 • Підшиті, пронумеровані;
 • Роздруківки документів, виконаних на машинних носіях завіряються підписами і печатками осіб, відповідальних за їх складання.

Якщо ведення бухгалтерського обліку механізовано, експертові надаються роздруківки регістрів бухгалтерського обліку.

При наданні документів слід звертати увагу на наявність у документі такого обов’язкового реквізиту як найменування підприємства.

Якщо є інформація, про відсутність підприємства (яке перевіряється) за юридичною адресою, необхідно надати акт виходу за юридичною адресою.

Акти ревізій, контрольних перевірок і документи, складені ревізорами та аудиторами, повинні бути підписані особами, які їх склали.

За загальними правилами експерт не може вирішувати правові питання, тобто ті питання, що пов’язані з оцінкою дій інших осіб, або питання про кваліфікацію злочину, оскільки це відноситься до прерогативи органів суду і слідства.

Приклади формулювання питань:

–          Чи мало місце розкрадання товарно-матеріальних цінностей на складі?

–          Чи мав право керівник організації продавати майно за ціною нижче його балансової вартості?

–          Чи достатньо повно і правильно проведена ревізія?

–          Чи обґрунтовані висновки про заподіяний збиток? і т.п.

Відновлення бухгалтерського або податкового обліку не відноситься до сфери діяльності експерта-економіста.

Він може дати свій висновок з окремих елементів фінансово-господарської діяльності, які є предметом слідчого або судового розгляду.

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

Оставить комментарий