Дзвоніть нам:

+38 (067) 477 3041Пн-Пт з 9 до 20

Експертиза підпису.

Експертиза підпису. Підпис завжди значиться від імені якоїсь певної особи. Якщо вона існує (не є вигаданою), у якості передбачуваного виконавця виступає перш за все саме ця особа. Крім неї можуть бути і інші особи, які підозрюються у виконанні цього підпису. Однак наявність вказаної особи у числі передбачуваних виконавців обов’язкова.

Експертиза підпису

Експерт може позитивно вирішити питання про автентичність підпису тільки у тому випадку, коли він впевнений, що цей підпис виконаний без наслідування підпису перевіряємої особи.

Отже необхідно проводити дослідження у певній методичній послідовності, яка передбачає першочергове вирішення питання, чи не виконаний досліджуваний підпис самою особою, від імені якої він значиться, а потім вже встановлення виконавця підпису із числа підозрюваних осіб.

У випадку негативного вирішення питання про автентичність підпису результати вказаного дослідження полегшують  подальше встановлення виконавця підпису. Це тому, що при першочерговому дослідженні вдається вияснити, чи не виконаний підпис із наслідуванням, що дає можливість експерту правильно оцінити співпадіння і розбіжності ознак.

Практика показує, що підписи нерідко виконуються із наслідуванням. Ось чому, при виясненні питання, чи не виконаний підпис у незвичних умовах, особливу увагу експерт звертає на встановлення ознак виконання його із наслідуванням.

Процес наслідування чужому підпису у дорослої людини проходить на базі навички письма, яка характерна для  неї. Наслідування веде до зміни тих навичок, які вже є у особи, яка наслідує.

Якщо звичний процес письма дорослої людини є автоматизованим, виключає свідомий контроль за виконанням кожної букви або окремих її елементів, то при наслідуванні наступає деавтоматизація письма. У особи, яка наслідує якомусь підпису, виникає необхідність   контролювати процес письма при виконанні букв у цілому та їх елементів.

Кожний підпис, виконаний із наслідуванням, є результат зміни звичного почерку і відтворення особливостей чужої навички.

При наслідуванні перш за все у якійсь мірі засвоюються навички письмово-рухової системи іншої особи і потім відтворюються при письмі.  Однак засвоєння і відтворення навичок, які  не властиві почерку підроблювача, неминучо  призводять до часткової зміни його власних навичок письма, а отже  і до порушення всієї стереотипної рухової установки особи, що пише. У почерковому об¢єкті це проявляється не тільки у імітації ознак чужого почерку, але і у викривленні ознак власного почерку підроблювача.

Таким чином, у підписах, виконаних із наслідуванням, як і у почерку, виконаному із наслідуванням почерку іншої особи, спостерігаються ознаки:

1)які імітують ознаки чужого почерку;

2) змінені ознаки почерку підроблювача;

3) ознаки звичайного почерку підроблювача.

У зв¢язку із деавтоматизацією індивідуальної письмової навички особи у процесі наслідування особливу увагу при вивченні підпису з метою пошуку у ньому ознак незвичного виконання експерт повинен звертати на ознаки уповільнених рухів, тому що, уповільненістю рухів, як правило, супроводжується виконання підпису із наслідуванням.

Експерт на стадії роздільного дослідження може лише констатувати наявність ознак незвичного виконання підпису і висунути версію про можливість наслідування. Висновок по наслідування може бути зроблений лише після проведення порівняльного дослідження і вирішення у негативній формі задачі щодо автентичності підпису.

Відомі три способи виконання підпису із наслідуванням:

1) “на око”;

2) “по пам’яті”;

3) після “попереднього тренування”.

Виконання підпису із наслідуванням “на око”

При виконанні підпису із наслідуванням “на око” спочатку відбувається зорове сприйняття підпису-об¢єкта наслідування, а потім його виконання, яке може проводитися: безпосередньо на документі або попередньо на чистому аркуші паперу для подальшого використання у якості зразка (при неможливості взяти оригінал) або для попереднього порівняння із зразком.

Першою стадією наслідування “на око” є вивчення підпису, коли особа, що наслідує, аналізує особливості рухів у підпису, розбиваючи підпис на окремі складові. ( Це і є зорове сприйняття), а вже потім його виконує. Виконання підпису “на око” залежить від точності і повноти зорового сприйняття, його гостроти.

При наслідування “на око” чужий підпис виконується не цілістною системою рухів (як цілісний об¢єкт), а частинами.

Отже схема виконання підпису із наслідуванням “на око” така: зорове сприйняття, виконання підпису ( безпосередньо на документ або спочатку на аркуш паперу, потім – на документ).

Виконання підпису із наслідуванням “по памя’ті”

Суть цього виду наслідування полягає у тому, що особа виконує підпис від імені іншої особи, який він раніше бачив і запам¢ятав. Підроблювач у цьому випадку наслідує не підпису, який він міг би спостерігати у момент наслідування, а зоровому образу, який зберігся у його пам’яті.

Тобто при виконанні підпису із наслідуванням “по пам’яті” відбувається сприйняття підпису – об¢єкту наслідування, навмисне чи ненавмисне його запам’ятовування, зорове уявлення, відтворення у свідомості і, нарешті виконання. Точність відтворення підпису за по пам’яті залежить від умов сприйняття – уваги, тривалості  спостереження, характеру запам’ятовування, уявлення, відтворення і типів пам¢яті. Наслідування “по пам¢яті” теж  буває двох видів: експромт і попереднє тренування, тобто безпосередньо на документі; або на чистому аркуші паперу для оцінки правильності виконання за виглядом, який зберігся у пам¢яті.

Тобто схема виконання підпису із наслідуванням “по пам’яті” така: сприйняття (навмисне чи ненавмисне), запам¢ятовування (навмисне чи ненавмисне), зорове уявлення, відтворення у свідомості, виконання (експромт або тренування).

Виконання підпису із наслідуванням після “попереднього тренування”.

При виконанні підпису із наслідуванням після “попереднього тренування” спочатку відбувається зорове сприйняття підпису – об’єкту наслідування, потім проходить змальовування підпису – об¢єкту наслідування “на око”, вибірка найбільш вдалого варіанту, потім неодноразове виконання його “по пам’яті” до досягнення у якійсь мірі навичок у швидкому виконанні  чужого підпису, і, нарешті, нанесення його на певний документ.

Фактори, які впливають на ознаки підписів, виконаних із наслідуванням

Експерт повинен знати, у якій мірі можливе наслідування і що впливає на його якість.

На характер і ступінь виразності ознак, які є результатом наслідування, впливають в основному такі фактори:

а) вид наслідування,

б) вид транскрипції підпису-оригіналу (точніше конструктивна складність підпису–зразка),

в) ступінь виробленості підпису-оригіналу, г) ступінь виробленості почерку особи, що наслідує,

д) здібності особи до запам¢ятовування і малювання, е) тривалість спостереження, тренування.

Вплив виду наслідування на ознаки підписів, виконаних із наслідуванням

Найбільш виразно ознаки незвичного виконання бувають виражені при виконанні досліджуваного підпису із наслідуванням “на око”.

Пояснюється це тим, що процес написання підпису нерозривно пов¢язаний із безпосереднім зоровим сприйняттям, яким контролюються результати кожного руху. Тому процес деавтоматизований з характерними ознаками незвичайності письма.

Крім того у підпису з¢являються підмальовки окремих букв і штрихів. Наслідування “на око” має різновидності: експромт (без попереднього тренування) і з попереднім тренуванням. Як при експромті, так і при тренуванні процес наслідування протікає при зоровому сприйнятті підпису-оригіналу. У разі наслідування експромтом у підпису спостерігається більше ознак незвичного виконання і вони будуть виражені чіткіше, аніж при наслідуванні “на око” з тренуванням.

При усьому цьому зовсім виключається таке наслідування “на око”, яке не дало б можливості експерту встановити підробку.

Підписи, яві виконані із наслідуванням “по пам’яті”, містять менше ознак незвичного виконання. Якщо при цьому виконанню підпису передувало тренування, вказані ознаки в ньому можуть і не відобразитися взагалі. Виконувати підпис “по пам¢яті” дуже складно. Підроблений підпис лише відносно схожий із автентичним. У більшості випадків  відтворюється лише у загальному виді транскрипція підпису, окремі загальні ознаки і характерні окремі ознаки. Підписи, які виконані із наслідування “по пам¢яті”, є лише не точною копією автентичного підпису. Таку підробку експерт також може легко встановити.

Тренування дозволяє досягти більшої схожості не тільки загального виду підпису, але і частки окремих ознак підпису. У процесі тренування виробляється певний автоматизм рухів, який дозволяє виконувати підпис плавними, добре координованими рухами.

У підписах, виконаних із наслідуванням  після “попереднього тренування”, ознаки незвичного виконання, як правило, відсутні.

Вплив виду транскрипції і конструктивної складності підпису-зразка на можливість виконання його із наслідуванням

Як відомо, транскрипція підрозділяється на такі види: буквену, змішану і безбуквену або штрихову.

Найбільші труднощі виникають при наслідуванні  підписам, які мають буквену транскрипцію, складних за структурою, а також таких, які складаються із букв, які мають надрядкові і підрядкові елементи. Виконати такі підписи важко, тому що вони мають складну структуру.

Підписи змішаної транскрипції – менш складний об¢єкт наслідування. Але іноді він містить складні за сполученням і формам штрихи і букви, які важко відтворити.

Безбуквена (штрихова) транскрипція у найменшій мірі утруднює можливість наслідування. Однак і такі підписи можуть мати складні утворення. Це особливо стосується таких підписів, де певні штрихи являють собою умовне позначення відповідної букви, яке зрозуміле лише автентичному виконавцеві.
Вплив ступеню виробленості почерку, яким виконаний підпис-зразок, на ознаки підписів, які виконані із наслідуванням.

При інших рівних умовах великі труднощі має виконання високовиробленого підпису, складного за конструкцією. У такому випадку ознаки незвичного виконання частіше за все відображуються у підпису. Це пояснюється тим, що рухи при високовиробленій руховій навичці повинні бути плавними, вільними, які важко наслідувати. Тільки після довгого тренування можливо дибитися певних успіхів.

У випадках виконання підписів “на око” або “по пам’яті” завжди можна знайти невідповідність ступеню виробленості рухової навички або протиріччя між виробленістю і темпом (рухи уповільнені).

Наслідування підписам, які виконані маловиробленим почерком, у значній мірі полегшується, тому що особливості відтворення, зупинки, нерівності тощо  спостерігаються і у автентичних підписах. Але і це складний об’єкт для наслідування. Причина у тому, що характер рухів, зупинок, підмальовок у автентичних підписах інший.

Вплив ступеню виробленості почерку підроблювача на ознаки підписів, виконаних із наслідуванням

Відповідність ступеню виробленості почерку підроблювача і ступеню виробленості підпису – об’єкту полегшує наслідування.

Чим вищий ступінь виробленості почерку у особи, що наслідує, і чим вищий ступінь досконалості системи рухів, тим легше йому дається наслідування. Звідси, чим нижчий ступінь виробленості почерку у особи, що наслідує, тим більше при рівних інших умовах у підпису буде ознак незвичного виконання.

Висновок експерта про виконання підпису із наслідуванням базується на сукупності встановлених ним ознак, які не властиві підпису тієї особи, від імені якої він виконаний. Тому у стадії порівняльного дослідження експерт повинен виявити усі співпадаючі ознаки і ті, що розрізняються. Тільки встановлена сукупність розбіжностей ознак при збігу окремих ознак є підставою для висновку  про те, що підпис не є автентичним, а виконаний із наслідуванням.

Ознаки, які характеризують наслідування залежать від його виду з урахуванням інших факторів.

Ознаки наслідування “на око” у підписах

При наслідуванні “на око” співпадають у більшості випадків загальні і деякі окремі ознаки: форма рухів при виконанні окремих букв, розміщення у них точок початку і закінчення руху.

Найбільш характерними ознаками наслідування “на око”, тобто ознаками, що розрізняються є:
  • порушення координації рухів. Ступінь координації рухів знижується, а окремі рухи розрізнені, елементи букв недостатньо рівні і чіткі;
  • уповільнення темпу виконання. Підроблювач, прагнучи до найбільшої схожості, виконує букви і штрихи уповільненими рухами. При виконанні окремих букв і їх елементів з’являються немотивовані зупинки, підмальовки елементів букв і штрихів, сліди тремтіння пишучого приладу – звивистість, нерівність, перерви ліній штрихів, що пов¢язане із зупинками пишучого приладу у разі звірки із оригіналом. Останнє особливо помітно у надрядкових і підрядкових елементах букв, з¢єднувальних штрихах. Вони маскуються шляхом розташування точки початку нового штриха у місті перерви руху; низький ступінь зв¢язності маскується довгими заключними штрихами, які перекриваються наступними початковими штрихами.

– Прагнення  точно змалювати конфігурації букв і штрихів чужого підпису призводить до того, що підроблювач вимальовує окремі дрібні деталі без дотримання пропорцій, зокрема, робить їх більшими за розміром, аніж у підпису особи, якій наслідують. Збільшення розміру окремих деталей веде до збільшення розміру букв і штрихів у цілому, причому знову ж такі без дотримання пропорцій, властивих почерку особі, якій наслідують. Тут фактично втрачається і контроль за  дотриманням  розміру букв і штрихів, у зв¢язку із чим він буває у більшості випадків більшим за розмір підпису особі, якій наслідують.. Те ж саме можна сказати і про зміну розгіну.

Із окремих ознак найчастіше розрізняються: складність рухів при виконанні елементів букв (виключаючи заголовні) і розчерку, форма рухів при виконанні початкового і заключного штриха підпису, форма і протяжність рухів при виконанні додаткових штрихів, а також ознаки, які характеризують співідношення елементів підписів, на які підроблювач не звертає уваги (відносний розмір окремих елементів, особливо надрядкових і підрядкових, початкових і заключних штрихів, а також штрихів, що не утворюють букв).

При наслідуванні “по пам’яті” найчастіше співпадає транскрипція (буквена, змішана, штрихова – хоча можуть бути розбіжності у деталях транскрипції), загальний вигляд підпису, нахил букв і штрихів, а також напрямок рухів при виконанні окремих елементів і найбільш “помітних” елементів підпису. До ознак, що розрізняються, відносяться майже всі окремі ознаки: особливо протяжність рухів по вертикалі й горизонталі, а також більшість окремих ознак (однак це не виключає збігу деяких окремих ознак). Іноді при наслідуванні “по пам¢яті” у досліджуваному підпису проявляються елементи власного підпису підроблювача.

При наслідуванні після “попереднього тренування”  співпадають, як правило, майже всі загальні ознаки і деякі окремі ознаки: конструктивна складність рухів при виконанні елементів буквеної частини і розчерку, форма рухів при виконанні початкового штриха підпису, напрямок рухів при виконанні заголовних букв і розчерку, розміщення точок початку і закінчення руху при виконанні елементів підпису, форма рухів при з¢єднанні букв між собою, характерні за своєю будовою надрядкові і підрядкові елементи букв.

При цьому розрізняється ступінь натиску, зв’язність (тому що вона залежить від темпу виконання, який залишається відносно повільним) і окремі ознаки, які характеризують виконання деталей  (частин) букв і штрихів: форма і напрямок рухів при виконанні елементів букв (особливо основних елементів букв, штрихів, складних за своєю конфігурацією і не утворюючих букв, певних частин надрядкових і підрядкових штрихів), співвідношення напрямків рухів при виконанні елементів букв і штрихів, форма руху при виконанні заключних штрихів букв, які не пов¢язані між собою, і розчерку, форма рухів при виконанні додаткових штрихів, форма рухів, які окреслюють площі овалів букв, співвідношення протяжності рухів по вертикалі, розміщення точок посилення натиску у безбуквених штрихах і точок перетинання і приєднання штрихів у рядкових буквах, будова ліній, які характеризують протяжність і розміщення рухів при виконанні підпису по вертикалі.

При вивченні окремих ознак у підписах, які виконані із наслідуванням шляхом “попереднього тренування”, особливу увагу слід звертати на такі їх елементи:

а) які містять зміну напрямку руху;

б) виконані розгинальними рухами;

в) містять перерви рухів;

г) складаються із ускладнених, перетворених у єдині графічні комплекси буквосполучень, які мають заплутані зв¢язки, що важко розрізняються, надрядкові і підрядкові штрихи;

д) які мають попередні і заключні штрихи (так звані “рефлекторні”);

е) виконані із застосуванням так званого нематеріального зв¢язку (у буквах із надрядковими штрихами, розчерку, додаткових штрихах);

ж) що мають місця диференціації натиску, які легко визначаються (посилення чи послаблення).

Крім того велике значення має вивчення відносного напрямку рухів, відносної протяжності рухів і відносного розміщення рухів при виконанні елементів підпису. Якщо у штрихах досліджуваного підпису є підмальовки або поправки, необхідно детально вивчити їх характер (розміщення, ретельність виконання, маскування).

У автентичних підписах поправки і підмальовки робляться з метою підсилення чіткості букв. Тому вони, як правило, знаходяться у сильно деформованих буквах і добре видні. Для не автентичного підпису характерні поправки і підмальовки (у вигляді потовщень або збільшення штрихів та виправлень овалів), які відрізняються ретельністю виконання. Розміщуються вони звичайно у складних буквосполученнях (наприклад, у монограмі).

Треба мати на увазі, що при наслідуванні із “попереднім тренуванням” у більшому обсязі відображуються ознаки почерку підроблювача, що у значній мірі розширює можливості ідентифікації. Відображення такого обсягу ознак почерку підроблювача пояснюється більш швидким темпом виконання у порівнянні із наслідуванням “на око”. Збільшення темпу у свою чергу веде до втрати зорового контролю над окремо виконуваними рухами при письмі, у зв¢язку з чим  і з¢являються ознаки, які властиві почерку підроблювача.

Таким чином, для наслідування із “попереднім тренуванням” характерне інше співвідношення  трьох груп ознак, аніж при наслідуванні “на око”. З цього витікає, що наслідування із “попереднім тренуванням” характеризується більшою виразністю ознак почерку підроблювача; меншим проявом ознак, які свідчать про наслідування.  Напроти, при наслідуванні “на око” характерним є наявність ознак наслідування.

Різне співвідношення відзначених ознак при наслідуванні “на око” і з “попереднім тренуванням” у ряді випадків надає можливість розмежувати вказані види наслідування.

Ознаки почерку виконавця у підпису, який виконаний із наслідуванням

У процесі виконання підпису із наслідуванням виконавець вносить у нього у більшій або меншій мірі ознаки свого почерку і підпису. Експерт виявляє ці ознаки таким чином: спочатку встановлюється, які ознаки у цьому підписі з¢явились у результаті наслідування і вони виключаються; потім всі інші ознаки (які виникли у результаті наслідування) розглядаються як ознаки почерку виконавця.

Ознаки почерку виконавця у підписах, які виконані із наслідуванням “на око”

При цьому виді наслідування зберігається невелика кількість окремих ознак почерку виконавця. Зберігаються: особливості напрямку рухів при виконанні окремих елементів букв і рідко – букви у цілому; розміщення точок початку рухів при виконанні букв (рідко); спосіб закінчення руху при виконанні окремих букв, не зв¢язаних між собою; вид з¢єднання елементів букв і розміщення точок їх перетинання відносно лінії рядка і інших частин букв; будова лінії вершин і основ окремих елементів букв; розміщення натиску у окремих частинах букв; особливості напрямку рухів при виконанні розчерку. Це не вичерпний перелік ознак, Він охоплює ті ознаки, які найчастіше зберігаються у підписах буквеної, змішаної транскрипції. У підписах безбуквеної (штрихової) транскрипції звичайно ніяких ознак почерку виконавця не зберігається. Лише у окремих випадках можуть зберегтися особливості виконання розчерку, вид з¢єднання штрихів і натиск.

Ознаки почерку виконавця у підписах, які виконані із наслідуванням “по пам’яті”.

У підписах, які виконані із наслідуванням “по пам¢яті”, у більшій мірі зберігаються ознаки почерку виконавця. Особливо їх багато у підписах, виконаних “по пам’яті”, особою зі схожим почерком.

У цих випадках можуть зберегтися: деякі загальні ознаки (розстановка, розмір букв) , а також окремі ознаки – особливості напрямку рухів при виконанні букв і окремих їх елементів, розміщення точок початку і закінчення руху при виконанні букв, вид з ¢єднання окремих букв і розміщення точок  з ¢єднання елементів, розміщення натиску і точок перетинання штрихів, будова ліній вершин і основ елементів букв тощо. У ряді випадків зберігається розчерк, властивий підписам виконавця.

Ознаки почерку виконавця у підписах, які виконані із наслідуванням із попереднім тренуванням

Такі підписи зберігають мало ознак почерку їх виконавця. Цьому сприяє тренування. У ряді випадків зберігається тільки особливості напрямку рухів при виконанні окремих букв і їх елементів, розчерк особистого підпису, розміщення натиску, особливості з ¢єднання окремих букв їх елементів.

При дослідженні з метою встановлення, чи не виконаний  підпис із наслідуванням підпису певної особи, спостерігаються ті ж етапи і стадії, що і при звичайному почеркознавчому дослідженні підпису: огляд досліджуваного документу, роздільне і порівняльне дослідження, оцінка виявлених співпадаючих ознак і ознак, що розрізняються, Однак зміст цих стадій буде іншим у зв¢язку із специфікою задач даного дослідження.

На самому початку дослідження, ще при огляді досліджуваного документа, необхідно насамперед звернути увагу на темп виконання досліджуваного підпису. Знайдені у досліджуваному підпису ознаки незвичного виконання є підставою для подальшого дослідження з метою встановлення решти ознак наслідування.

Як що Вам потрібна експертиза підпису звертайтесь до Нас.

Оставить комментарий