Дзвоніть нам:

+38 (067) 477 3041Пн-Пт з 9 до 20

Дослідження схожих підписів

На відміну від дослідження схожих почерків дослідження схожих підписів має деякі особливості. Факт схожості почерків ще не свідчить про схожість їх підписів. Це пояснюється тим, що схожі підписи, як правило, спостерігаються у осіб, які мають однакові прізвища, тобто у осіб, підписи яких складаються з однойменних (повністю або частково) букв.

Під схожими  підписами розуміють такі підписи різних осіб, у яких співпадає транскрипція, загальні ознаки, значна частина розповсюджених окремих ознак і деякі варіанти окремих ознак, які зустрічаються рідко.

При цьому схожими є переважно підписи, які мають повний буквений склад. На формування схожих підписів впливає ряд специфічних умов, які не впливають на утворення схожих почерків. По-перше, це наявність у підписах осіб, що мають однакові або схожі прізвища, однойменних письмових знаків, які розташовані у однаковій послідовності. Це обумовлює схожість не тільки транскрипції, але й схожість загальних і окремих ознак.

У підписах осіб, що мають однакові або схожі прізвища, часто використовуються певні схожі варіанти будов букв у однакових буквосполученнях і їхніх з’єднаннях, що пояснюється схожістю графічних елементів і однакових з’єднань букв російського алфавіту. Підчас формування підпису вибираються такі форми, напрямки й інші параметри рухів і їхні з’єднання, які пристосовані до швидкого автоматизованого письма, що збільшує появу схожих ознак у  підписах осіб, що мають однакові або схожі прізвища.

Певний вплив на утворення схожих підписів мають шкільні прописи, тому що в деяких підписах  осіб, що мають однакові або схожі прізвища, окремі букви виконуються у відповідності з прописами, що призводить до появи схожих ознак, серед яких найчастіше зустрічається схожість напрямку рухів при виконанні букв, відносна протяжність рухів при виконанні букв і їхніх елементів, форма рухів при з’єднанні письмових знаків у певних сполученнях тощо.

У експертній практиці зустрічаються випадки великої схожості підписів близьких родичів. Іноді така схожість виникає в результаті наслідування підчас вироблення підпису близьким людям (батькам, сестрам, братам тощо).

У схожих підписах співпадають загальні ознаки (за виключенням виду рухів  при з’єднанні окремих букв, а іноді й розстановки, величини кута нахилу) й деякі окремі ознаки.

Найбільше збігів спостерігається у напрямку рухів при виконанні заголовних букв підписів (якщо вони не утворюють монограми), більшості рядкових букв, штрихів, що не утворюють букв, і простих за будовою розчерків, формі рухів при з’єднанні елементів і букв між собою у певних сполученнях (переважно петльова та дугова – ич, ия, ке, во, ов). Враховуючи, що такі збіги зустрічаються часто, ідентифікаційна цінність таких співпадаючих ознак невелика й вони не можуть бути визнані суттєвими.

Разом з тим у схожих підписах, навіть при значній схожості, є стійкі ознаки, що розрізняються. Частіше за все такими ознаками є: напрямок рухів при виконанні монограми в цілому або окремих її частин; відносна протяжність рухів при виконанні надрядкових і підрядкових елементів букв; розміщення точок закінчення рухів, особливо у заголовних буквах, розчерку й заключних штрихах підпису; розміщення точок перетину рухів у буквах, штрихах, що не утворюють букв, які складають середню частину підпису ( ці розбіжності проявляються найчастіше у письмових знаках: к, в, ж, л, м, підрядковій частині букв   д, у, р); форма рухів, що окреслюють площі, головним чином, у овалах, півовалах і підрядкової частини букв д, у, ц, щ, з; відносне розміщення рухів по вертикалі при виконанні букв н,х,и,м,ш  і штрихів, що не утворюють письмових знаків; форма рухів при виконанні букви г, другого елементу ч (дугова), надрядкової частини букв Б, б і розчерку (сполучення дугової та кутової форм) тощо.

Комплекс ознак, що розрізняються, дозволяє диференціювати схожі підписи.

Успіх дослідження схожих підписів залежить від старанності підготовки порівняльного матеріалу. Експерту повинні бути надані зразки підписів тих осіб, що мають однакові прізвища, які могли виконати спірний підпис. Звичайно експерту надаються не тільки зразки підписів підозрюваних осіб, але й їхній почерк, у тому числі й у вигляді позначення прізвищ осіб, від імені яких досліджуються підписи.

Основні положення методики криміналістичного дослідження схожих почерків розповсюджуються й на дослідження схожих підписів осіб, що мають однакові прізвища. Разом із тим є окремі особливості.

При проведенні експертизи може мати місце як схожість спірного підпису й зразків двох або декількох передбачуваних виконавців, так і схожість спірного підпису й підпису підозрюваної особи.

У першому випадку експерт звертає увагу на те, що більшість загальних і ряд окремих ознак, що рідко зустрічаються, які властиві досліджуваному підпису, схожі з підписами двох підозрюваних осіб. У цьому випадку перш за все необхідно порівняти між собою підписи двох або більшої кількості осіб між собою. З метою встановлення меж збігів і розбіжностей ознак. І тільки визначивши межи таких збігів і характер  ознак, що розрізняються, експерт може приступати до порівняння з досліджуваним підписом.

У другому випадку дослідження проводиться в звичайній послідовності.

Встановивши у процесі дослідження збіги і розбіжності ознак повинні бути оцінені експертом у їхній сукупності для вирішення питання про наявність або відсутність тотожності.

Однак висновок може бути зроблений лише за умови попереднього визначення походження збігів і розбіжностей ознак. Для цього необхідно вирішити ряд питань, зокрема:

  • чи не є встановлені розбіжності ознак результатом наслідування підпису іншої особи;
  • чи не викликані розбіжності ознак викривленням підпису;
  • чи не з’явилися розбіжності внаслідок дії фактору часу або незвичних умов письма;
  • чи не є розбіжності свідченням того, що порівнювані підписи виконані різними особами, а встановлені збіги – показником схожості.

Якщо встановлені розбіжності не будуть пояснені одним із наведених фактів, висновок про тотожність не допускається навіть при наявності співпадаючих ознак, що рідко зустрічаються. У таких випадках слід передбачати наявність схожості.

В процесі  дослідження схожих підписів частіше за все співпадають поширені варіанти букв і розчерку, у меншому ступені – ознаки середньої частоти зустрічальності і незначно – ознаки, що зустрічаються рідко.

Збіги поширених варіантів букв не можуть вважатися суттєвими. Стійкі ж розбіжності окремих ознак у більшості випадків успішно використовуються для диференціації схожих підписів.

Оставить комментарий